Thông báo

Năm 2019
Đã tiếp nhận: 0 hồ sơ
Đã giải quyết: 0 hồ sơ
Trễ hẹn: 0 hồ sơ
0%
đúng hạn
1 Đã tiếp nhận: 0 hồ sơ
Đã giải quyết: 0 hồ sơ
Trễ hẹn: 0 hồ sơ
0% đúng hạn

Thăm dò ý kiến


Mức độ hài lòng của bạn đối với cán bộ, công chức khi tiếp xúc, giải quyết công việc
Kết quả bình chọn

Mức độ hài lòng của bạn đối với cán bộ, công chức khi tiếp xúc, giải quyết công việc

Hài lòng
 
10%
3 Phiếu
Rất hài lòng
 
70%
21 Phiếu
Chưa hài lòng
 
20%
6 Phiếu
Tổng cộng: 30 Phiếu
X
NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, ATBXHN
Đã tiếp nhận: 3 Hồ sơ

Đã trả: 0 Hồ sơ
HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CNTT-KHCN
Đã tiếp nhận: 0 Hồ sơ

Đã trả: 0 Hồ sơ
THANH TRA KH VÀ CN
Đã tiếp nhận: 0 Hồ sơ

Đã trả: 0 Hồ sơ
TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG
Đã tiếp nhận: 0 Hồ sơ

Đã trả: 0 Hồ sơ
SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Đã tiếp nhận: 0 Hồ sơ

Đã trả: 0 Hồ sơ
HOẠT ĐỘNG KH VÀ CN
Đã tiếp nhận: 0 Hồ sơ

Đã trả: 0 Hồ sơ
CHỈ DẪN ĐỊA LÝ QUẾ TRÀ MY
Đã tiếp nhận: 0 Hồ sơ

Đã trả: 0 Hồ sơ